Katalog informacija

Katalog informacija1. UVODNE ODREDBE

Katalog informacija sadrži pregled informacija koje Dom za starije i nemoćne osobe Maksimir, Zagreb s obzirom na svoj djelokrug posjeduje, s kojima raspolaže ili ih nadzire, s opisom sadržaja informacija, namjenom, načinom i vremenom osiguravanja prava na pristup informacijama.

Svrha objavljivanja kataloga informacija je informiranje javnosti o dokumentima i informacijama koje posjeduje Dom za starije i nemoćne osobe Maksimir Zagreb glede ostvarivanja prava na pristup informacijama. Informacijama i dokumentima koji su javno dostupni u elektroničkom obliku moguće je pristupiti izravno iz kataloga, bez upućivanja posebnog zahtjeva, a za sve ostale informacije i dokumente korisnicima prava na pristup informacijama ostvaruje podnošenjem usmenog ili pisanog zahtjeva. Pravo na pristup informacijama pripada svim korisnicima informacija na jednak način i pod jednakim uvjetima i oni su ravnopravni u njegovom ostvarivanju.

 

Temeljem zakona o pravu na pristup informacijama Dom za starije i nemoćne osobe Maksimir, Zagreb uskratit će pravo na pristup informaciji ako je informacija klasificirana stupnjem tajnosti sukladno zakonu i/ili općem aktu donesenom na temelju zakona kojim se propisuje tajnost podataka ili je zaštićena zakonom kojim se uređuje područje zaštite osobnih podataka.

 

Dom za starije i nemoćne osobe Maksimir, Zagreb može uskratiti pravo na pristup informaciji ako postoje osnovane sumnje da bi njezino objavljivanje:

– onemogućilo učinkovito, neovisno i nepristrano vođenje sudskog, upravnog ili drugog pravno uređenog postupka, izvršenja sudske odluke ili kazne,
– onemogućilo rad tijela koja vrše upravni nadzor, inspekcijski nadzora, odnosno nadzor zakonitosti,
– povrijedilo pravo intelektualnog vlasništva, osim u slučaju izričitoga pisanog pristanka autora ili vlasnika.

Dom za starije i nemoćne osobe Maksimir, Zagreb uskratit će pristup informacijama koje se tiču svih postupaka koja vode nadležna tijela u predistražnim i istražnim radnjama za vrijeme trajanja tih postupaka.2. SADRŽAJ KATALOGA

Dom za starije i nemoćne osobe Maksimir, Zagreb je javna ustanova socijalne skrbi čija je djelatnost pružanje usluga stalnog smještaja, zdravstvene skrbi, njege i rehabilitacije, stručnog socijalnog rada, radno kreativnih i sportsko rekreativnih aktivnosti starim i nemoćnim osobama.

 

Dom za starije i nemoćne osobe Maksimir, Zagreb je dom II kategorije prema Pravilniku o mjerilima za razvrstavanje domova za starije i nemoćne osobe.

 

Informacije o Domu za starije i nemoćne osobe Maksimir daje službenik za informiranje.

 

Informacije u katalogu sadrže najznačajnije podatke iz djelokruga rada Doma – ravnatelja, Upravnog vijeća, Stručnog vijeća te svih ustrojstvenih jedinicama Doma za starije i nemoćne osobe Maksimir, a to su:

 

1. Odjel socijalnog rada
2. Odjel za zdravstvenu skrb, njegu i rehabilitaciju
3. Odjel prehrambeno tehničkih poslova
4. Odjel za opće i računovodstvene poslove

 

Rb Informacije Opis sadržaja Način osiguravanja pristupa informaciji Vrijeme ostvarivanja prava na pristup informaciji
1. Podaci Osnovni podaci o Domu za starije i nemoćne osobe  Maksimir – djelatnost, kapacitet, vrste smještaja web stranica trajno
2. Podaci Unutarnje ustrojstvo -organizacija rada, akti Doma na pismeni zahtjev trajno
3. Podaci Cjenik usluga  smještaja i dodatnih usluga web stranica trajno
4. Podaci Informacije o popunjenosti Doma, ukupnom broju podnesenih i riješenih zahtjeva za stalnim smještajem u Dom na pismeni zahtjev trajno
5. Program Program rada Doma web stranica trajno
6. Izvješće Izvješće o radu Doma web stranica trajno
7. Podaci Projekt gerontološkog centra Maksimir -aktivnosti web stranica trajno
8. Upiti stranaka Informacije o podnesenim zahtjevima, predstavkama, peticijama, prijedlozima i drugim aktivnostima koje su korisnici poduzeli prema Domu za starije i nemoćne osobe na pismeni zahtjev u zakonskom roku
9. Predstavke Odgovori na predstavke i pitanja korisnika na pismeni zahtjev u zakonskom roku
10. Podaci Sjednice Upravnog vijeća, dnevni red web stranica trajno
11. Podaci Odluke sa sjednice Upravnog vijeća na pismeni zahtjev trajno
12. Podaci Sjednice Stručnog vijeća, dnevni red web stranica trajno
13. Podaci Odluke sa sjednice Stručnog vijeća na pismeni zahtjev trajno
14. Podaci Sjednice Komisije  za prijam, otpust i premještaj korisnika, dnevni red, materijal na pismeni zahtjev trajno
15. Podaci Odluke sa sjednice Komisije  za prijam, otpust i premještaj korisnika na pismeni zahtjev trajno
16. Podaci Lista čekanja za smještaj na pismeni zahtjev trajno
17. Podaci Natječaji i oglasi za zasnivanje radnog odnosa web stranica u zakonskom roku
18. Izvješće Statistički podaci o zaposlenicima-ukupni zbroj, kvalifikacija, stručna sprema na pismeni zahtjev u zakonskom roku
19. Podaci Informacije iz urudžbenog zapisnika, o poslanoj i pristigloj pošti i sl. na pismeni zahtjev u zakonskom roku
20. Podaci Informacije o zaštiti na radu i zaštiti od požara na pismeni zahtjev u zakonskom roku
21. Izvješće Godišnja, polugodišnja, kvartalna i mjesečna izviješća o financijskom poslovanju – prihodi i primici, rashodi i izdaci, izvori financiranja na pismeni zahtjev u zakonskom roku
22. Plan Financijski plan, Rebalans plana na pismeni zahtjev u zakonskom roku
23. Plan Plan javne nabave, rebalans plana javne nabave web stranica u zakonskom roku
24. Podaci Provođenje postupaka  javne nabave i natječajna dokumentacija web stranica oglasnika javne nabave u zakonskom roku
25. Izvješće Godišnje Izvješće o provedenim postupcima javne nabave na pismeni zahtjev u zakonskom roku
26. Ugovori Ugovori o nabavi roba, radova i usluga te izvješće o izvršenju ugovora u skladu sa Zakonom o javnoj nabavi web stranica u zakonskom roku
27. Očitovanja Očitovanja i odgovori na žalbene navode na pismeni zahtjev u zakonskom roku
28. Izjava Izjava po čl. 5.c. Zakona o javnoj nabavi web stranica u zakonskom roku
29. Aktualni zakoni i drugi propis Zakon o socijalnoj skrbiPravilnikPravilnikZakon o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji
30. Opći akti i odluke Pravilnik web stranica trajno
31. Savjetovanje sa javnošću
32. pisana procedura o postupku predaje i načinu postupanja sa žalbama u Domu za starije osobe Maksimir Pravilnik web stranica trajno
33. Protokol o postupku davanja informacija Pravilnik web stranica trajno
34. Naputak o čuvanju i razmjeni podataka o korisnicima i radnicima Pravilnik web stranica trajno

 

3. NAMJENA

Namjena informacija u smislu ovog Kataloga je osiguravanje prava na pristup informacijama, sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama i drugim propisima.


4. NAČIN OSIGURAVANJA

Pravo na pristup informacijama iz ovog Kataloga ostvaruje se na način i u postupku propisanom Zakonom o pravu na pristup informacijama.


5. VRIJEME OSIGURAVANJA OSTVARIVANJA PRAVA NA PRISTUP INFORMACIJAMA

Pravo na pristup informacijama ostvaruje se sukladno rokovima propisanim Zakonom o pravu na pristup informacijama i drugim propisima.RAVNATELJICA:
mr.sc. Jasminka Dlesk BožićSlužbenik za informiranje:
socijalni radnik : Lidija Dajak
telfon: 01 2314-795 Zahtjev za pristup informacijama

 Natječaj za zasnivanje radnog odnosa